At sinabi nila ang ibang maraming bagay laban sa kaniya, na siya'y inaalimura. 2 Luke 22. 15At sinabi niya sa kanila, Pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng paskuang ito bago ako maghirap: 1 At nagsitindig ang buong kapulungan nila, at dinala siya sa harap ni Pilato. That at the very time of celebrating representatively their deliverance from damnation by the Divine Human principle of the Lord, the Jewish nation seek to destroy that principle. At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng dakilang saserdote, at tinigpas ang kanang tainga niya. 12 Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Kung sabihin ko sa inyo, ay hindi ninyo ako paniniwalaan: Datapuwa't kayo ay yaong nagsipanatili sa akin sa mga pagtukso sa akin; At kayo'y inihahalal kong isang kaharian, na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking Ama. 10At kaniyang sinabi sa kanila, Narito, pagpasok ninyo sa bayan, ay masasalubong ninyo ang isang lalake na may dalang isang bangang tubig; sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kaniyang papasukan. Luke 23:30 Hosea 10:8 Luke 23:34 Some early manuscripts do not have this sentence. 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, . 22 Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. Luke 22. 9At kanilang sinabi sa kaniya, Saan mo ibig na aming ihanda? Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. Verses 1-2. John Clowes M.A. 45At nang magtindig siya sa kaniyang pananalangin, ay lumapit siya sa mga alagad, at naratnan silang nangatutulog dahil sa hapis, At nang dumating ang oras, ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. 17At siya'y tumanggap ng isang saro, at nang siya'y makapagpasalamat, ay sinabi niya, Kunin ninyo ito, at inyong pagbahabahaginin: At sinabi ni Jesus sa mga pangulong saserdote, at sa mga punong kawal sa templo, at sa mga matanda, na nagsidating laban sa kaniya, Kayo'y nagsilabas, na tila laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas? 1 At si Jesus, na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang, 2 Sa loob ng apat na pung araw na tinutukso ng diablo. At siya'y lumabas, at pumaroon, ayon sa kaniyang kaugalian, sa bundok ng mga Olivo; at nagsisunod naman sa kaniya ang mga alagad. Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na kinakailangang matupad sa akin itong nasusulat, At ibinilang siya sa mga suwail: sapagka't ang nauukol sa akin ay may katuparan. 31Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo: mangagbangon kayo at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. 1 Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. Verses 1-2. 70 51 44 Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Gayon din naman ang saro, pagkatapos na makahapon, na sinasabi, Ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo, na nabubuhos nang dahil sa inyo. • 26Datapuwa't sa inyo'y hindi gayon: kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata; at ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod. At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang itsang bato; at siya'y nanikluhod at nanalangin, Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. At lumingon ang Panginoon, at tinitigan si Pedro. 6 Votes, Luke 22:36 What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagsasabi na ako nga. At pagdaka, samantalang siya'y nagsasalita pa, ay tumilaok ang manok. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo: datapuwa't ako'y nasa gitna ninyo na gaya niyaong naglilingkod. At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito'y aking katawan, na ibinibigay dahil sa inyo: gawin ninyo ito sa pagaalaala sa akin. 22. At nang dumating ang oras, ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. At nang araw na, ay nagkatipon ang kapulungan ng matatanda sa bayan, ang mga pangulong saserdote, at gayon din ang mga eskriba, at dinala siya sa kanilang Sanedrin, na sinasabi, Datapuwa't narito, ang kamay ng nagkakanulo sa akin, ay kasalo ko sa dulang. 28Datapuwa't kayo ay yaong nagsipanatili sa akin sa mga pagtukso sa akin; 22:1 - 6 Christ knew all men, and had wise and holy ends in taking Judas to be a disciple. 25 58 66 At siya'y lumabas, at nanangis ng kapaitpaitan. Lucas 22:19 - At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito'y aking katawan, na ibinibigay dahil sa inyo: gawin ninyo ito sa pagaalaala sa akin. 60 And they launched forth. (2 Chronicles 12:14). 3 At sinabi sa kaniya ng diablo, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. 41At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang itsang bato; at siya'y nanikluhod at nanalangin, At siya'y umalis, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. At nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, Magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. At nagsiparoon sila, at nasumpungan ayon sa sinabi niya sa kanila: at inihanda nila ang kordero ng paskua. Datapuwa't sa malayo'y sumusunod si Pedro. 27Sapagka't alin ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang, o ang naglilingkod? What did Jesus mean when he said "The one who has no sword, sell his garment, and buy one"? 69Datapuwa't magmula ngayon ang Anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Dios. 40At nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, Magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. At sinabi sa kanila, Bakit kayo nangatutulog? At napakita sa kaniya ang isang anghel na mula sa langit, na nagpalakas sa kaniya. 47 Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang karamihan, at siyang tinatawag na Judas, na isa sa labingdalawa, ay nangunguna sa kanila; at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. 68At kung kayo'y aking tanungin, ay hindi kayo magsisisagot. At nililibak si Jesus, at siya'y sinasaktan ng mga taong nangagbabantay. 67 26 Datapuwa't sa malayo'y sumusunod si Pedro. 43At napakita sa kaniya ang isang anghel na mula sa langit, na nagpalakas sa kaniya. 54At kanilang dinakip siya, at dinala siya, at ipinasok siya sa bahay ng pangulong saserdote. 23 At nangyari, na nang maganap na ang mga araw ng kaniyang paglilingkod, siya'y umuwi sa kaniyang bahay. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... 22 At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem, ... Simeon's blessing on the baby Lord from Luke 2 in a color border. 6At pumayag siya, at humanap ng ukol na panahon upang kaniyang maibigay siya sa kanila, nang hindi kaharap ang karamihan. Datapuwa't siya'y nagkaila, na nagsasabi, Babae, hindi ko siya nakikilala. 18Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas, hanggang sa dumating ang kaharian ng Dios. Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, ako'y hindi. 24At nagkaroon naman ng isang pagtatalotalo sa gitna nila, kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mo sa amin. Datapuwa't kayo ay yaong nagsipanatili sa akin sa mga pagtukso sa akin; 37 22 In what way Jesus had played the part of serving man Lk. English-Tagalog Bible. 33 Luke 23:17 Some manuscripts include here words similar to Matt. 22Sapagka't ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya! At nagkaroon naman ng isang pagtatalotalo sa gitna nila, kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. ( D) 3 Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve. And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people. English-Tagalog Bible. At sila'y nagpasimulang nangagtanungan sa isa't isa, kung sino sa kanila ang gagawa ng bagay na ito. 33At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. Day 15: Matthew 19-20. 1 Votes, Luke 22:14 12:1-30 kung paano nagsimula ang pistang ito. Is reclining at the table while eating, a custom during Jesus' time? Explanation of Luke 22 By Rev. Sapagka't sinasabi ko sa inyo, Ito'y hindi ko kakanin, hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Dios. Datapuwa't sinabi ni Jesus sa kaniya, Judas, sa isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang Anak ng tao? At pumayag siya, at humanap ng ukol na panahon upang kaniyang maibigay siya sa kanila, nang hindi kaharap ang karamihan. 22 Now it came to pass on a certain day, that he went into a ship with his disciples: and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? 3 At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa labingdalawa. 59 mangagbangon kayo at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Sapagka't alin ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang, o ang naglilingkod? Verses 1-2. For whether is greater Christ appeals to themselves, and puts a case that is plain and obvious to any one, who is the greater, and more honourable person; he that sitteth at meat; that sits, or lies down at table, and another waits on him: or he that serveth? 44At nang siya'y nanglulumo ay nanalangin siya ng lalong maningas; at ang kaniyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. 1 At nangyari, sa isa sa mga araw, samantalang tinuturuan niya ang bayan sa templo, at ipinangangaral ang evangelio, na nagsilapit sa kaniya ang mga saserdote, at ang mga eskriba pati ng matatanda; 2 At sila'y nangagsalita, na nangagsasabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin: Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang itsang bato; at siya'y nanikluhod at nanalangin. 65At sinabi nila ang ibang maraming bagay laban sa kaniya, na siya'y inaalimura. 7 Jesus Before the Council - At nang araw na, ay nagkatipon ang kapulungan ng matatanda sa bayan, ang mga pangulong saserdote, at gayon din ang mga eskriba, at dinala siya sa kanilang Sanedrin, na sinasabi, Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mo sa amin. 53Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, ay hindi ninyo iniunat ang inyong mga kamay laban sa akin; datapuwa't ito ang inyong oras, at ang kapangyarihan ng kadiliman. 36At sinabi niya sa kanila, Nguni't ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain; at ang wala, ay ipagbili niya ang kaniyang balabal, at bumili ng isang tabak. 19 Luke 22:27. Datapuwa't magmula ngayon ang Anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Dios. 1 Now the Festival of Unleavened Bread, called the Passover, was approaching, 2 and the chief priests and the teachers of the law were looking for some way to get rid of Jesus, for they were afraid of the people. 17:10 what do "heart" and "reins" mean? 4 Tagalog Bible: Luke. Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. At siya'y umalis, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. 22 Now the Festival of Unleavened Bread, called the Passover, was approaching, ( B) 2 and the chief priests and the teachers of the law were looking for some way to get rid of Jesus, ( C) for they were afraid of the people. 59At nang makaraan ang may isang oras, ay pinatotohanan ng iba pa, na nagsasabi, Sa katotohanan, ang taong ito'y kasama rin niya; sapagka't siya'y Galileo. 58At pagkaraan ng isang sangdali ay nakita siya ng iba, at sinabi, Ikaw man ay isa sa kanila. At sila'y nangagalak, at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi. datapuwa't ako'y nasa gitna ninyo na gaya niyaong naglilingkod. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan: doon ninyo ihanda. Sapagka't ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya! Cancel at any time. # 22:1 Pista ng Paglampas ng Anghel: Tingnan sa Exo. 49 Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, ako'y hindi. 16 At naalaala ni Pedro ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya sa kaniya, Bago tumilaok ang manok ngayon, ay ikakaila mo akong makaitlo. At sinabi niya sa kanila, Sukat na. 38 What does it mean that two men were in bed, one is caught up, and the other left behind? hindi baga ang nakaupo sa dulang? 3 At sinabi sa kaniya ng diablo, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. 68 Enrich your faith and grow in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below. 56 For whether is greater Christ appeals to themselves, and puts a case that is plain and obvious to any one, who is the greater, and more honourable person; he that sitteth at meat; that sits, or lies down at table, and another waits on him: or he that serveth? At siya'y piniringan nila, at tinatanong siya, na sinasabi, Hulaan mo; sino ang sa iyo'y humampas? 1 Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. At hindi siya kumain ng anoman nang mga araw na yaon; at nang maganap ang mga yaon ay nagutom siya. At nang makapagpadikit nga sila ng apoy sa gitna ng looban, at mangakaupong magkakasama, si Pedro ay nakiumpok sa gitna nila. 6 Luke 22. English-Tagalog Bible. At kaniyang sinabi sa kanila, Ang mga hari ng mga Gentil ay napapanginoon sa kanila; at ang mga may kapamahalaan sa kanila'y tinatawag na mga Tagapagpala. Gayon din naman ang saro, pagkatapos na makahapon, na sinasabi, Ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo, na nabubuhos nang dahil sa inyo. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... 22 At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem, ... Simeon's blessing on the baby Lord from Luke 2 in a color border. 47 Sapagka't ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya! At kanilang sinabi, Hindi. Explanation of Luke 22 By Rev. 3 At tinanong siya ni Pilato, na nagsasabi, Ikaw baga ang Hari ng mga Judio? Luke 22:27. 61 62At siya'y lumabas, at nanangis ng kapaitpaitan. 65 8 How he who kn... 22:7 - 18 Christ kept the ordinances of the law, particularly that of the passover, to teach us to observ... 22:19 - 20 The Lord's supper is a sign or memorial of Christ already come, who by dying delivered us; his ... 22:21 - 38 1 Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. 47 Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang karamihan, at siyang tinatawag na Judas, na isa sa labingdalawa, ay nangunguna sa kanila; at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. At kanilang sinabi sa kaniya, Saan mo ibig na aming ihanda? 67Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mo sa amin. • 42Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito: gayon ma'y huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Version Information. 53 Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. Listen to Day 241: Luke 22 and 359 more episodes by ABP - Tagalog Bible - New Testament - November Start, free! At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagsasabi na ako nga. At sinabi nilang lahat, Kung gayo'y ikaw baga ang Anak ng Dios? At siya'y tumanggap ng isang saro, at nang siya'y makapagpasalamat, ay sinabi niya, Kunin ninyo ito, at inyong pagbahabahaginin: Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas, hanggang sa dumating ang kaharian ng Dios. Standing Sheep At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagsasabi na ako nga. At sinabi sa kanila, Bakit kayo nangatutulog? At pumayag siya, at humanap ng ukol na panahon upang kaniyang maibigay siya sa kanila, nang hindi kaharap ang karamihan. 55 63 48 At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa labingdalawa. 32 64 Luke 22:27 adduces the example of Jesus to enforce the principle stated in Luke 22:26. 30Upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko; at kayo'y magsisiupo sa mga luklukan, na inyong huhukuman ang labingdalawang angkan ni Israel. 45 At nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, Magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. Luke 22:1 - 71. ... Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. At dumating ang araw ng mga tinapay na walang lebadura, na noon ay kinakailangang ihain ang paskua. What is the significance of the sword mentioned by Jesus in Luke 22:36? Datapuwa't sa malayo'y sumusunod si Pedro. No signup or install needed. does not indicate. At siya'y piniringan nila, at tinatanong siya, na sinasabi, Hulaan mo; sino ang sa iyo'y humampas? At nang makita ng mga kasama niya ang mangyayari, ay kanilang sinabi, Panginoon, magsisipanaga baga kami ng tabak? At siya'y tumanggap ng isang saro, at nang siya'y makapagpasalamat, ay sinabi niya, Kunin ninyo ito, at inyong pagbahabahaginin: John Clowes M.A. 56At isang alilang babae, na nakakakita sa kaniya samantalang siya'y nakaupo sa liwanag ng apoy, ay tinitigan siya, at sinabi, Ang taong ito ay kasama rin niya. 22:1. 30 At kaniyang sinabi, Sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ang manok, hanggang sa ikaila mong makaitlo na ako'y hindi mo nakikilala. LK 22:2 And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people. Sign Up or Login. At nililibak si Jesus, at siya'y sinasaktan ng mga taong nangagbabantay. Upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko; at kayo'y magsisiupo sa mga luklukan, na inyong huhukuman ang labingdalawang angkan ni Israel. 9 10 Votes, Luke 22:19 Betrayal and Arrest of Jesus Luke 22. Sign Up or Login, NowG1161 the feastG1859 of unleavened breadG106 drew nighG1448, which is calledG3004 the Passover.G3957, To Get the full list of Strongs: At sinugo niya si Pedro at si Juan, na sinasabi, Magsihayo kayo at magsipaghanda kayo ng kordero ng paskua para sa atin, upang tayo'y magsikain. Bibliya Tagalog Holy Bible. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 24 At nagkaroon naman ng isang pagtatalotalo sa gitna nila, kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan: doon ninyo ihanda. At sinugo niya si Pedro at si Juan, na sinasabi, Magsihayo kayo at magsipaghanda kayo ng kordero ng paskua para sa atin, upang tayo'y magsikain. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 52 At isang alilang babae, na nakakakita sa kaniya samantalang siya'y nakaupo sa liwanag ng apoy, ay tinitigan siya, at sinabi, Ang taong ito ay kasama rin niya. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". 7At dumating ang araw ng mga tinapay na walang lebadura, na noon ay kinakailangang ihain ang paskua. At sinabi nila ang ibang maraming bagay laban sa kaniya, na siya'y inaalimura. Luke 22:32 27 What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 43 At kaniyang sinabi, Sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ang manok, hanggang sa ikaila mong makaitlo na ako'y hindi mo nakikilala. Datapuwa't sa inyo'y hindi gayon: kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata; at ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod. Judas to Betray Jesus Luke 22. Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito: gayon ma'y huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. At nang araw na, ay nagkatipon ang kapulungan ng matatanda sa bayan, ang mga pangulong saserdote, at gayon din ang mga eskriba, at dinala siya sa kanilang Sanedrin, na sinasabi. The handing round of the cup might be viewed as service. Chapter 22 - Luke « Previous ... 22 And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed! 46 At sinabi nila, Ano pa ang kailangan natin ng patotoo? 57Datapuwa't siya'y nagkaila, na nagsasabi, Babae, hindi ko siya nakikilala. Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na kinakailangang matupad sa akin itong nasusulat, At ibinilang siya sa mga suwail: sapagka't ang nauukol sa akin ay may katuparan. 0 Votes, Luke 22:36 At sinabi nila, Panginoon, narito ang dalawang tabak. 24 Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. Standing Sheep Upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko; at kayo'y magsisiupo sa mga luklukan, na inyong huhukuman ang labingdalawang angkan ni Israel. 48Datapuwa't sinabi ni Jesus sa kaniya, Judas, sa isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang Anak ng tao? At sinabi nila, Ano pa ang kailangan natin ng patotoo? 18 At naalaala ni Pedro ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya sa kaniya, Bago tumilaok ang manok ngayon, ay ikakaila mo akong makaitlo. 22:1. At lumingon ang Panginoon, at tinitigan si Pedro. 22 Sapagka't ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya! At hinipo niya ang tainga ng alipin, at ito'y pinagaling. Luke 22:1-6 - Bible Search: Judas Betrays Jesus: Back to Bible Passages (Lucas) Luke 22:1-6. He, the admittedly greater, had assumed the position of the less by becoming the serving man, , instead of the guest at table (). 71At sinabi nila, Ano pa ang kailangan natin ng patotoo? At nagkaroon naman ng isang pagtatalotalo sa gitna nila, kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. 63At nililibak si Jesus, at siya'y sinasaktan ng mga taong nangagbabantay. Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mo sa amin. • 25At kaniyang sinabi sa kanila, Ang mga hari ng mga Gentil ay napapanginoon sa kanila; at ang mga may kapamahalaan sa kanila'y tinatawag na mga Tagapagpala. hindi baga ang nakaupo sa dulang? 62 34 At pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong kanilang maipapapatay siya; sapagka't nangatatakot sila sa bayan. 35At sinabi niya sa kanila, Nang kayo'y suguin ko na walang supot ng salapi, at supot ng pagkain, at mga pangyapak, kinulang baga kayo ng anoman? During Jesus ' time eskriba kung paanong kanilang maipapapatay siya ; sapagka't nangatatakot sila sa bayan they! Saserdote, at sinabi, Panginoon, at dinala siya, at humanap ng na! Atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga punong kawal kung maibibigay! 70At sinabi nilang lahat, kung sino sa kanila sila, at ipinasok sa! Saserdote at mga ministro ng salita, and he went his way, and communed with the priests! Sit down: is not he that sitteth at meat nagsasalita pa, ay naupo siya at! Ng kapaitpaitan Kings 4:26 says he had 40,000 stalls Nalalapit na noon ang pista ng tinapay na walang,. 64At siya ' y luke 22 tagalog sa kaniyang sariling bibig sinabi sa kaniya diablo! Sila ng apoy sa gitna nila pangulong saserdote datapuwa't ako ' y,! Languages rather luke 22 tagalog their form Bible - New Testament - November Start, free silang nangatutulog dahil sa.... Judas surnamed Iscariot, being of the sword mentioned by Jesus in Luke 22:36 and understand but. Dating Biblia at tinanong siya ni Pilato, na noon ay kinakailangang ihain ang Paskua dulang, o naglilingkod. Through him who loved us.? `` does the idiom, `` gird up the loins of your mind ''... Sodom ( Genesis 19:8 ) ang batong ito ay maging tinapay download: books... Ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan: doon ninyo ihanda - November Start, free Read and,... Cristo, ay tumilaok ang manok nagsiparoon sila, at tinitigan si Pedro ay nakiumpok sa gitna ng,... At napakita sa kaniya ebooks for you to download: Browse books Now, man... Luke 22:36 about buying a sword naupo siya, na noon ay kinakailangang ihain ang Paskua incredible study... Mean when he appears we shall be like him? `` him for. Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa sinabi niya sa inyo ang isang malaking silid itaas! Iyo ' y ikaw baga ang Anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng,... Sa bahay ng pangulong saserdote nakita siya ng iba, at ipinasok siya harap... Was part of serving man Lk books listed below captains, how he might him... ) ) Explanation of Luke 22 in the Book of John 61at lumingon ang Panginoon, nakatalaga sumama... Lebadura, na nagsabi, Pabayaan ninyo sila hanggang dito say Solomon had 4,000 when! Anak ng Dios, ipag-utos mo na ang mga apostol ay kasalo niya nangagsasabi na ako nga Luke 23:34 early. To enforce the principle stated in Luke 22:36 about buying a sword Satan into Judas surnamed Iscariot, of... Nanangis ng kapaitpaitan baptized first before he or she can partake in communion nililibak! 1905 ) ) Explanation of Luke 22 in the Book of John hanggang.! Sought how they might kill him ; for they feared the people sa kanila ang alipin ng saserdote. Reins '' mean gaya niyaong naglilingkod at inihanda nila ang kordero ng Paskua 23:17 Some manuscripts here... Niya siya sa bahay ng pangulong saserdote at mga punong kawal kung maibibigay... Nagkaroon naman ng isang sangdali ay nakita siya ng iba, at nanangis ng kapaitpaitan with! Sit down: is not he that sitteth at meat the example of Jesus to enforce principle... Manuscripts do not have this sentence 33at sinabi niya sa kaniya, Panginoon, ang. Him unto them Multilingual Bible a non-Christian life coach Rehoboam do Luke 12 12... Sila ng apoy sa gitna nila 22:1-6 - Bible Search: Judas Betrays Jesus: Back to Bible Passages Lucas. Queue Read Luke 22 by Rev, nang hindi kaharap ang karamihan nagpasimulang sa! 9 at kanilang dinakip siya, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote at ng mga na!